Rencontre inter-religieuse – mercredi 15 mai 19h30 – Eglise St François-Xavier