Nitsavim – 5782

Paracha Nitsavim – Isaïe 61,10 – 63,9
Commentée par le rabbin Yann Boissière