Lekh Lekha 5782

Paracha Lekh Lekha : Cheminement spirituel – Commentaire du rabbin Philippe Haddad.